İmar Planı Hizmetleri

İmar Planı Uygulamaları Bilgileri
Seçili düzenleme sahalarında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesine göre hazırlanan; mevzuata, uygulama imar planı ve notlarına uygun yapılaşmaya temel oluşturma ve kamu hizmet ve tesis alanlarının kamu eline geçişini sağlamak amacı ile hazırlanan, kesin parselasyon durumunu gösteren ve taouya tescil işlerinde esas alınan arazi düzenleme işlemini kapsayan uygulamadır.
İstenen Belgeler:

-Dilekçe
-Serbest Harita Mühendislerince yasa ve yönetmeliklere uygun ilgili işlemli dosya
-Vekaletname (gerekirse)
-Muvafakatname

İşlemli Dosya İçinde Bulunması Gerekli Belgeler

-Değişiklik Haritaları, Yapım ve Kotrol Bilgileri
-Tescile konu Harita ve Planların kontrol formu
-Teknik Rapor
-Düzenleme sahası Encümen Kararı
-Düzenleme sahası gösterir onaylı pafta sureti
-Durum Haritası
-Düzenleme ortaklık payı oranı hesap cetveli
-Ada ve pafta Bölüm krokisi
-Dağıtım cetveli
-Özet cetveli
-Tahsis Ceveli
-Yeni imar ada alanları hesabı cetveli
-Ada ölçü krokileri
-Koordine özet ve alan hesabı cetvelleri
-Aplikasyon hesap çizelgeleri
-Onaylı tapu Kayıtları örnekleri
-Sayısallaştırılmış kadastro parsellerinin ölçü ve alan hesapları
-Ayırma çapı ve ihdas hesap ve krokileri (varsa)
-Nirengi, Poligon ve Rs noktaları
-Ölçü cetveli
-Hesap cetveli
-Koordinat özet cetveli
-Kanava
-Röper Krokileri